Wednesdays 11am-1pm | Live on 91.9 KSDB FM Manhattan | https://ksdbfm.org/